Jeżeli mieszkanie jest normalnie użytkowane, szkody w nim są nieuniknione. W trakcie trwania umowy, najemca traktuje mieszkanie jak własne, adaptując je do swoich potrzeb np. przestawiając meble czy dodając swoje. Część zniszczeń może powstać nawet nieświadomie podczas przeprowadzki (np. porysowane ściany). Najczęściej jednak, poważne szkody wynikają z zalania, pożarów lub kradzieży. Jak zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi kosztami i w miarę możliwości zrekompensować straty? Odpowiadamy poniżej.

Precyzyjna umowa

Przed rozpoczęciem okresu najmu należy sporządzić pisemną umowę określającą jasno prawa i obowiązki stron. Warto również określić ramy odpowiedzialności każdej ze stron. Przykładowo, jeżeli szkody zostaną spowodowane z winy najemcy, to on powinien zrekompensować straty. Natomiast jeżeli mieszkanie sąsiada zostało zalane na skutek wadliwej instalacji wodno-kanalizacyjnej, za sprawność której odpowiada właściciel, szkoda co do zasady nie powinna być pokrywana przez lokatora wynajmującego mieszkanie.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Obowiązkowym załącznikiem do umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym strony dokładnie określą stan techniczny mieszkania oraz jego wyposażenie. Tak spisany dokument, pozwoli po okresie najmu określić wysokość strat i zniszczeń. Czasami, przy wieloletnich umowach najmu, praktykuje się również coroczną aktualizację takiego spisu i bieżące rozliczenia – taka praktyka pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów między stronami pod koniec okresu najmu.

Kaucja

Standardowym zabezpieczeniem stosowanym w umowach najmu jest kaucja.  Istotą wpłaconej kwoty jest to, aby w razie braku płatności ze strony najemcy, pokryła zaległy czynsz, opłaty za media lub szkody w mieszkaniu. Kaucja nie powinna przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Z reguły jest to wysokość jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego czynszu.

Ubezpieczenie

Jeżeli mowa o wynajmowanym mieszkaniu ubezpieczenie powinien rozważyć zarówno wynajmujący, jak i najemca. Właściciel powinien zabezpieczyć się przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, kradzież z włamaniem), jak i ubezpieczyć mienie ruchome, jeżeli większość wyposażenia mieszkania jest własnością właściciela. Dodatkowy komfort stanowić będzie także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Z kolei najemca powinien zadbać o ubezpieczenie swojej własności w mieszkaniu, jak i OC w życiu prywatnym.

Pozaprawne możliwości

Niezależnie od prawnych możliwości zabezpieczenia interesu właściciela, warto być w regularnym kontakcie z najemcą i co jakiś czas kontrolować stan mieszkania po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemcą, np. raz na pół roku lub raz na rok. Pozwoli to na zweryfikowanie poziomu ewentualnych zniszczeń i ustalenie zakresu napraw lub remontu.

Facebook Comments